torstai, 7. helmikuu 2013

RO 11.2.13

Ryhmänohjaus 11.2.2013


 • Jaksotodistuksien jakaminen. Ryhmänohjaajat – tarkistakaa oppilaidenne suoritukset ja kurssi­määrät. Tarkistatteko myös muut mahdolliset puutteet opintosuorituksissa, esim. vä­häiset suori­tukset jossakin tietyssä aineessa ja hylättyjen kurssien määrän. Abeilla tulisi olla suoritettuna 75 kurssia – kaikki pakolliset ja tarpeellinen määrä syventäviä ja soveltavia. Jos kursseja puuttuu, niitä voi suorittaa vielä neljännellä jaksolla. HUOM! Abiturienttien, jotka ovat vaihtaneet pitkästä matematiikasta lyhyeen, tulee huomioida, että pitkän matematiikan hylättyjä kursseja (arvosana 4) ei lasketa kurssikertymään. 11-ryhmillä kursseja tulisi olla 48 -52, 12-ryhmillä 18- 20.
 • Ensim­mäisen ja toisen vuosikurssien opiskelijoiden on palautettava jaksotodistus ryh­mänohjaajalle varustet­tuna opiskelijan huoltajan allekirjoituksella. (sopikaa ryh­männe kanssa milloin ja miten).
 • Heikko opintomenestys voi kertoa esimerkiksi lukihäiriöstä. Ro:t tarkastakaa vielä ryh­männe heikosti menestyvät opiskelijat ja ohjatkaa heidät Riika Tikkalalle. Opiskelijat voivat myös itse ottaa yhteyttä Riika Tikkalaan, mikäli epäilys lukihäiriöstä on herännyt
 • 3. jakson uusintakokeet pidetään ma 25.2. klo 15.00 ja ti 26.2. klo 14.30 auditoriossa ja tarvitta­essa luo­kassa 322. 
 • 3. jakson uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa. Sinne on laitettu kaikki 2. ja 3. jakson kurssit, joihin oppilas voi ilmoittautua. Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 11.2.
 • Yli­oppilaskirjoitukset pidetään tänä keväänä kokonaisuudessaan koululla ja tämän takia käytä­vissä, etenkin 2. kerroksessa, on vältettävä metelöintiä. Kulkeminen luokkiin järjeste­tään koulun eteläpään kautta ja liikuntasalin puoleinen pääty rauhoitetaan. Luokkiin siirty­minen ja luokista pois siirtyminen tapahtuu aina opettajan johdolla. Ylioppilaskirjoi­tukset jatkuvat kuunteluilla 11 -13.2. ja jatkuvat kirjallisilla kokeilla hiihtoloman jälkeen.
 • Peräpohjolan Opistolla järjestetään VAKAVA-valmennuskurssi kasvatusalan opintoihin täh­tääville 22. -26.4.2013. Lisätietoa opolta.

PENKKARIT JA WANHOJEN PÄIVÄ

 • Abiturientit saapuvat ke 13.2. klo 18.00 auditorioon valmistelemaan penkkareita. Kenraalihar­joitus pidetään noin klo 21.30 Maalit mukaan(ei spraymaaleja), jotta julisteiden tekeminen onnistuu.
 • Penkkaripäivän to 14.2. ohjelma:

-          aamutunti alkaa normaalisti klo 8.05

-          kaikki kokoontuvat toisen tunnin alussa auditorioon, jossa ohjelmaa noin klo 11 asti

-          ruokailu klo 11

-          klo 12 kokoonnutaan koulun pihalle hyvästelemään penkkariajelulle lähtevät abit ja toi­votetaan heille lukuintoa. Koulutyö päättyy muiden osalta tähän

-          Wanhojen tanssiharjoitukset Tervahallilla klo 12 -14

 • Wanhojen päivä pe 15.2.

-          suurimmalla osalla 2. vuosikurssin opiskelijoista ei ole tunteja, muilla normaali päivä, paitsi klo 13.30 seu­ra­taan Wanhojen tanssia koulun käytävillä. Koulupäivä päättyy tämän jälkeen

-          Iltatanssien harjoitukset alkavat Tervahallilla klo 17.00, tanssit alkavat klo 18

ABIT: Jos haluat ammatinvalinnanohjausaikoja, ota yhteys joko Anneen tai Jukkaan. Voit laittaa viestiä wilman kautta. Katsokaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakuohjeet Opon tiedotteista.

perjantai, 21. joulukuu 2012

RO 7.1.2013

 • Jaetaan kutsut tammikuun vanhempainiltoihin. 09- ja 10-ryhmien vanhempainilta pidetään ke 16.1. klo 18.00 ja 11-ryh­mien vanhempainilta pidetään ti 22.1. klo 18.00.
 • Korotuskokeet pide­tään ma 14.1. klo 15.00 auditoriossa.
 • Peruskoulun 9.luokkalaiset vierailevat lukiolla pe 18.1. Muistakaa käyttäytyä lukiolaisten ta­voin ja näyttää hyvää esimerkkiä.
 • Haku syksyllä 2013 alkavaan ammatillinen koulutukseen on 25.2. -15.3.2013. Nettihaku osoit­teessa www.haenyt.fi. Voit harjoitella hakua demolla.
 
ABITURIENTTIEN ON HUOMIOITAVA SEURAAVAT ASIAT:
 • Abiturienteille järjestetään koulutus/ammatinvalinnanohjausta kolmannella jaksolla. Ajanvara­uksia voi tehdä opon työhuoneessa.
·         Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit on oltava tehtynä ennen yo-koetta. Jos näin ei ole, Ylioppi­lastutkintolautakunta ei anna kokelaan osallistua kyseisen aineen kokeeseen.  Myös syventä­vät kurs­sit kirjoitetta­vista aineista tulee suorittaa.
 • Kevään abi-infoihin on osallistuttava, samoin preliminääreihin ja tentteihin. Abi-infopäiviä on tarvitta­essa muulloinkin kuin kalenteriin on merkitty, päivistä tiedotetaan. Kevään ensimmäinen abi-info on to 17.1. klo 14.30 auditoriossa.
 • Lukion oppimäärä 75 kurssia on suoritettava viimeistään 19.4.2013 mennessä.
Yhteishakujen hakuajat syksyllä 2013 alkaviin koulutuksiin:
 1. Ammatillinen koulutus, lukiokoulutus ja ylioppilaspohjaiset ammatilliset tutkinnot 25.2. -15.3.2013. Nettihaku osoit­teessa www.haenyt.fi. Voit harjoitella hakua demolla.
 2. Ammattikorkeakoulujen vieraskieliset koulutusohjelmat 7.1. -12.2.2013. Nettihaku osoit­teessa www.admissions.fi
Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus, aikuiskoulutus ja ylemmät amk-tut­kinnot 4.3.-3.4.2013. Nettihaku osoitteessa www.amkhaku.fi. Voit harjoitella hakua de­molla 1.1.2012 lähtien
 1. Yliopistojen kevään yhteishaku on 4.3.-3.4.2013. Poikkeuksena ovat Taideyliopiston Sibe­lius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun koulutukset, joihin hakuaika päättyy jo 15.3. Haku­aika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Tiedot kevään hakujen koulutuksista ovat nähtävissä Koulutushaussa 3.12. lähtien. Nettihaku osoitteesta www.yliopistohaku.fi. Ei demoa, mutta katso ohjeet hakemisesta www.yliopistohaku.fi àOhjeet, kohta 10. Katsokaa myös kohta 13 Oma haku. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Hakemisen yhteydessä teidän tulee selvittää, tuleeko pääsykokeeseen erillistä kutsua vai kutsutaanko kaikki, mahdolli­set ennakkotehtävät tai portfoliot, lähetettä­vät liitteet tai todistukset. Ar­vosanat hakemuksiin laitetaan viimeisen todis­tuksen perusteella, Ylioppilastut­kintolauta­kunta toimittaa lopulliset arvosanat oppilaitoksiin. MUISTAKAA EHDOTTOMASTI TALLEN­TAA TAI TULOSTAA HAKEMUKSENNE! Hakusivustot on avattu, käykää tu­tustumassa.
 
 
 
 
 

maanantai, 3. joulukuu 2012

RO 3.12.2012

Ryhmänohjaus 3.12.2012
 
 • Jaksotodistuksien jakaminen. Ryhmänohjaajat – tarkistakaa oppilaidenne suoritukset ja kurssi­mää­rät. Tarkistakaa myös muut mahdolliset puutteet opintosuorituksissa, esim. vä­häi­set suori­tukset jossakin tietyssä aineessa ja hylättyjen kurssien määrän.
12- ryhmillä tulisi olla                   10-14 kurssia suoritettuna
11- ryhmillä tulisi olla                   40-45 kurssia suoritettuna
10– ja 09-ryhmillä tulisi olla noin 70 kurssia suoritettuna
HUOM! Abitu­rienttien on vaikeaa suorittaa kursseja 4. jaksolla ja 5. jaksolla se on jo liian myö­häistä. Myös kirjoi­tusaineista puuttuvat pakolliset kurssit on suoritettava tämän jakson aikana. Abeille opinto-ohjauksen kurssit 1 ja 2 tulevat ja 3. jakson jaksotodistukseen. Ensim­mäisen ja toi­sen vuosikurssien opiskelijoiden on palautettava jaksotodistus ryhmänohjaajalle varustet­tuna opiskelijan huoltajan allekirjoituksella. (sopikaa ryhmänne kanssa milloin ja miten).
 
 • Itsenäisyyspäivän iltajuhla järjestetään Kemin lyseon lukiolla ke 5.12. Juhla alkaa rehtorin ja oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan kättelyllä auditoriossa klo 18.45. Siisti pyhäasu päälle. Ro:t selvittävät montako opiskelijaa on tulossa juhlaan.
 • Koulun joulujuhla järjestetään pe 21.12. klo 18.00 Pirtin salissa. Kaikki koulun opiskelijat osallistuvat juhlaan.
 • Korotuskokeet pidetään ma 14.1. klo 15.00 auditoriossa. Ilmoittautuminen opinto-ohjaajan työ­huonee­seen viimeistään pe 14.12. Täytä punainen lomake ja pudota se laatikkoon.
 • Tutustumismatka Kemi-Tornio ammattikorkeakouluun järjestetään ke 19.12. Vierailu järjeste­tään kahdessa ryhmässä. OP 3-kurssilla olevat opiskelijat ilmoittautuvat ryhmiin pääoven vieressä olevalle ilmoitustaululle viimeistään tiistaina 11.12.
 • Ruokalassa ei saa etuilla eikä paikkoja varata laittamalla laukkuja tuoleille.
 • Polkupyörät on ehdottomasti säilytettävä koulun pihassa olevissa telineissä ja niille vara­tuilla alu­eilla. Polkupyöriä ei saa säilyttää kulkuväylillä kuten jalkakäytävillä ja porttien edessä. Autoja ei parkkeerata kulkuväylille. Esimerkiksi hätäajoneuvojen on esteettä pääs­tävä pihaan.
 • Oppilaitosesittelyjä: Kai Puro esittelee Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekuntaa ma 10.12. klo 11.20 auditoriossa ja Sonja Hyötylä Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiede­kuntaa ma 17.12. klo 11.20 auditoriossa.
 
ABITURIENTTIEN ON HUOMIOITAVA SEURAAVAT ASIAT:
 • Abiturienteille järjestetään koulutus/ammatinvalinnanohjausta kolmannella jaksolla. Ajanvara­uksia voi tehdä opon työhuoneessa.
·         Kirjoitettavien aineiden pakolliset kurssit on oltava tehtynä ennen yo-koetta. Jos näin ei ole, Ylioppi­lastutkintolautakunta ei anna kokelaan osallistua kyseisen aineen kokeeseen.  Myös syventä­vät kurs­sit kirjoitetta­vista aineista tulee suorittaa.
 • Kevään abi-infoihin on osallistuttava, samoin preliminääreihin ja tentteihin. Abi-infopäiviä on tarvitta­essa muulloinkin kuin kalenteriin on merkitty, päivistä tiedotetaan.
 • Lukion oppimäärä 75 kurssia on suoritettava viimeistään 19.4.2013 mennessä.
Yhteishakujen hakuajat syksyllä 2013 alkaviin koulutuksiin:
 1. Ammatillinen koulutus, lukiokoulutus ja ylioppilaspohjaiset ammatilliset tutkinnot 25.2. -15.3.2013. Nettihaku osoit­teessa www.haenyt.fi. Voit harjoitella hakua demolla.
 2. Ammattikorkeakoulujen vieraskieliset koulutusohjelmat 7.1. -12.2.2013. Nettihaku osoit­teessa www.admissions.fi
Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielinen koulutus, aikuiskoulutus ja ylemmät amk-tut­kinnot 4.3.-3.4.2013. Nettihaku osoitteessa www.amkhaku.fi. Voit harjoitella hakua de­molla 1.1.2012 lähtien
 1. Yliopistojen kevään yhteishaku on 4.3.-3.4.2013. Poikkeuksena ovat Taideyliopiston Sibe­lius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun koulutukset, joihin hakuaika päättyy jo 15.3. Haku­aika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Tiedot kevään hakujen koulutuksista ovat nähtävissä Koulutushaussa 3.12. lähtien. Nettihaku osoitteesta www.yliopistohaku.fi. Ei demoa, mutta katso ohjeet hakemisesta www.yliopistohaku.fi àOhjeet, kohta 10. Katsokaa myös kohta 13 Oma haku. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.15. Hakemisen yhteydessä teidän tulee selvittää, tuleeko pääsykokeeseen erillistä kutsua vai kutsutaanko kaikki, mahdolli­set ennakkotehtävät tai portfoliot, lähetettä­vät liitteet tai todistukset. Ar­vosanat hakemuksiin laitetaan viimeisen todis­tuksen perusteella, Ylioppilastut­kintolauta­kunta toimittaa lopulliset arvosanat oppilaitoksiin. MUISTAKAA EHDOTTOMASTI TALLEN­TAA TAI TULOSTAA HAKEMUKSENNE! Hakusivustot on avattu, käykää tu­tustumassa.
 
 
 

perjantai, 26. lokakuu 2012

RO 29.10.2012

Ryhmänohjaus 29.11.2012
 
·         Opinto-ohjaus 3-kurssiin liittyvä tutustumis­matka Oulun yliopistoon eli Abi-päivät järjestetään torstaina 15.11. Kurssilla on 70 pääsääntöisesti 2. vuosikurssin opiskelijaa. Mukaan mahtuu noin 70 kurssin ulkopuolista opiskelijaa, esim. abeja, jotka haluavat lähteä uudelleen Ouluun. Näiden opiskelijoiden tulee ilmoittautua pääoven vieressä olevalle listalle viimeistään perjan­taina 2.11. Bussit lähtevät lukion edestä Meripuistokadulta klo 8.10. Oulusta lähdetään takaisin klo 14.30 ja paluu lu­kiolle noin klo 16. Kaikki matkalle lähtevät käyttävät busseja, omilla au­toilla ei mennä. Jos joku opiskelijoista tulee bussin kyytiin matkan varrelta esim. Hepolasta tai Simosta, siitä tulee ilmoittaa Jukka Ollikaiselle tai Anne Alasaukko-ojalle välittömästi.
·         KEVÄÄN 2013 YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN OSALLISTUVIEN ON HUOMIOI­TAVA SEURAAVAT PÄIVÄT:
o       Yleisinfo auditoriossa ti 13.11.klo 14.30: annetaan aikataulu ja ohjeet, jaetaan ilmoit­tautu­mislomakkeet, kaikkien keväällä kirjoittavien on ehdottomasti oltava  paikalla
o       Ilmoittautumislomakkeiden palauttaminen ryhmänohjaajille ma 19.11. klo. klo 11.30 koti­luokissa
o       Keväällä kirjoittavat 2. vuosiluokan opiskelijat ja ammattilukiolaiset palauttavat ilmoittau­tumislomak­keensa opinto-ohjaajalle ma 19.11. klo 11.30 luokassa 306
o       Viimeinen päivä, jolloin koulun kanslia ottaa vastaan ilmoittautumisia, on to 22.11.
·         Valtakunnallisia koepäiviä: ti 6.11. lukion fysiikkakilpailu, to 8.11. lukion kemiakilpailu ja ti 13.11. lukion matematiikkakilpailu. Osallistuvien opiskelijoiden tulee kysyä ilmoittautumisista ja lisätietoa koetilaisuuksista kyseisten aineiden opettajilta
·         Oppilaskunta järjestää nenäpäivän perjantaina 9.11.
·         Päivi Torvinen Päivölän kansanopistosta Valkeakoskelta esittelee oppilaitoksensa matkaopas-, kansanperinne-, oikeustiede- ja kielilinjoja auditoriossa ma 5.11. klo 11.20. OP 3 –kurssilaiset ja muut kiinnostuneet kuuntelemaan.
·         Koulumme entinen opiskelija Essi Jokinen esittelee Oulun yliopiston maantieteen koulutusohjel­maa perjantaina 9.11.klo 13.05 auditoriossa.
·         Lauantai 17.11. on koulupäivä. Tuolloin pidetään koeviikon ensimmäinen eli palkin 6. koe klo 8.05 -11.00 ja palkin 1. valmisteleva tunti klo 11.40 -13.10. Perjantaina 16.11. noudatetaan normaalia työjärjestystä(kalenteriin merkitty koe 6). Tällä järjestelyllä saadaan itsenäisyyspäi­vän jälkeinen perjantai 7.12. vapaapäiväksi.

perjantai, 5. lokakuu 2012

RO 8.10.2012

Ryhmänohjaus 8.10.2012
 
 
·         Jaksotodistusten jakaminen: ryhmänohjaajat tarkistavat oman ryhmänsä suoritukset. Ensimmäisen jakson jälkeen kursseja tulisi olla seuraavasti:
1.      vuosiluokka 5 -7 kurssia
2.      vuosiluokka 35 -40 kurssia
3.      ja 4. vuosiluokka 60 -65 kurssia
Jos kurssikertymät eivät kartu, ryhmänohjaajat haastattelevat opiskelijan tarvittaessa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Tarkistetaan myös mahdolliset muut puutteet, esimerkiksi vähäiset suoritukset jossakin tietyssä oppiaineessa ja hylättyjen kurssien määrä
Abiturienttien on vaikeaa suorittaa kursseja 4. jaksolla ja 5. jaksolla se on jo liian myöhäistä.
 
·         Ensimmäisen ja toisen vuosikurssien opiskelijoiden on palautettava jaksotodistus ryhmänohjaajalle varustettuna huoltajan allekirjoituksella(sopikaa itse aika ja mihin)
 
·         OP 3- kurssilla olevat ilmoittautukaa tällä viikolla oleviin kokoontumisiin. Käyttäkää hyppytunteja, jos niitä on. Ilmoittakaa aineenopettajille etukäteen, mikäli olette heidän tunneiltaan pois.
 
·         1. jakson uusintakokeet pidetään ti 23.10. ja to 25.10. klo 14.30. Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan suoraan kurssin opettajalle, jolloin sovitaan myös mahdollisesta tukiopetuksesta.
 
·         Studentum Roadshow on hakepalvelu, joka esittelee erilaisia jatko-opintomahdollisuuksia. Palveluun kuuluu kiertue, joka järjestää ständeja eri oppilaitoksissa. Maanantaina 8.10. Studentum Roadshow järjestää ständin Kemin lyseon lukion ala-aulassa. Ständi on avoinna klo 9.30 -13.30. Käykää tutustumassa!